Gesällprov

Gesällprovsbestämmelser för bokbindare
Gesällprovet för bokbinderi har en lång obruten tradition och är yrkets yttersta bevis på fullgoda kunskaper. De gamla teknikerna, som är bokbinderiets grunder, är mycket viktiga att känna väl, även om de inte används ofta i dag. För att kunna bemöta kunders frågor och utföra nödvändiga renoveringar av äldre bokband krävs hög kunskap i alla tekniska detaljer.

Bokbindarmästareföreningen önskar lycka till i arbetet med provet.

Förkunskapskrav:
Gesällprov kan avläggas efter minst 4500 timmars dokumenterad utbildning/yrkeserfarenhet eller motsvarande av BMF validerade kunskaper.

Gesällprov – Allmänna anvisningar:
För att få rätt att avlägga Gesällprov ska förkunskapskraven vara uppfyllt och vara godkänt av BMF. Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

För att erhålla ett Gesällbrev ska samtliga 5 objekt vara godkända.

Provanvisningar:
Provet består av 5 praktiska prov som utförs inom fastlagd tidsram och enligt anvisningarna i bilaga 1.

Granskning av provet:
Granskningsnämndens medlemmar, som naturligtvis är neutrala, utses av BMF. Granskning av Gesällprov sker så snart som möjligt efter att provet är inlämnat.

Gesällprovskostnader:
Kostnaden för att få provet granskat är 3 000 kr (inkl. moms) och betalas till BMF i samband med att provet lämnas in. Kontonummer 6001 432 348 271, Handelsbanken.

Gesällbrevskostnader:
Den administrativa avgiften för Gesällbrevet är 875 kr (inkl. moms) och betalas till Hantverksrådet när provet är godkänt och ansökan om Gesällbrev skickas in. Med Gesällbrevet följer ett yrkesbevis översatt till fem språk.

Ansökan om Gesällbrev:
Anmälan om att avlägga provet görs till BMF. Efter godkänt prov görs en ansökan om att erhålla Gesällbrev hos Gesäll & Mästarbrevskansliet, Sveriges Hantverksråd.

Kontaktuppgifter:
Administrativa frågor ställs till info@grafiska.se

Frågor kring själva gesällbrevet: Gesäll- och mästarbrevskansliet, Sveriges Hantverksråd

Yrkestekniska frågor ställs i första hand till handledaren.